070-302 61 57 info@pitealv.se

Miljöförbättrande åtgärder i nedlagda flottleder i Piteälvens vattensystem

Ingick i projektet ”Miljöåterställning av Vindel- och Pite älv”

Projektet delfinansierades av:

Översiktskarta över områden där restaureringsarbeten genomförts under tiden 2002 – 2009.

Klicka på kartan för att ladda hem karta i PDF-format. (2 MB)

Klicka på bilden för att ladda hem film som visar maskin i arbete.

Åtgärder utförda under 2011 i Telejokk
Under 2011 har arbetet med att skapa lekbottnar fortsatt.

Åtgärder utförda under 2010 i Sikån
Under 2010 har arbetet med att skapa lekbottnar fortsatt. Ca. 120 m2 lekbotten har iordningställts under 2010 i de övre delarna av Sikån.

Åtgärder utförda under 2009 i Vitbäcken och Telejokk.
Vitbäcken. Återställningsarbeten har under 2009 utförts i Vitbäcken på sträckan från Vitberget till mynningen i Varjisån.

Den vänstra bilden visar en rensad forssträcka i Vitbäcken. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning.

Den vänstra bilden visar en rensad forssträcka i Vitbäcken. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning.

Den vänstra bilden visar en rensad forssträcka i Vitbäcken. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning.

Telejokk. Återställningsarbeten har under 2009 utförts i Telejokk uppströms järnvägsbron.

Den vänstra bilden visar en rensad forssträcka i Telejokk. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning.

Den vänstra bilden visar en rensad forssträcka i Telejokk. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning.

Åtgärder utförda under 2008 i Telejokk och Sikån.
Telejokk. Återställningsarbeten har under 2008 utförts i Telejokk på sträckan från Järnvägsbron till mynningen i Sikån.

Den vänstra bilden visar en rensad forssträcka i Telejokk . Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning.

Den vänstra bilden visar en rensad forssträcka i Telejokk . Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning.

På bilden till vänster ses arbete med att skapa lekbottnar i ett område i Sikån.

Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra Telejokk . Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning.

Åtgärder utförda under 2007 i Piteälven, Lillpiteälven, Sikån och Varjisån.
Piteälv- huvudfåran. Återställningsarbeten har under 2007 utförts på ett område i Piteälven. Björnideforsen till Abmorälvens inlopp i Pite älv. Arbetet är utfört under vintern på grund av problem med framkomlighet under barmarkssäsongen

Bilderna visar en sträcka vid Hundforsen (Foto uppströms). Ledarmarna byggdes under flottningsepoken(1920-60 talet)

Bilderna ovan visar samma sträcka efter genomförd återställning (Foto nedströms). Återställning utfördes 2007.

Lillpiteälven. Återställningsarbeten har under 2007 utförts på sträckan från utloppet ur Bänkerträsket till inloppet i Häbbersträsket. Dammen i Bänkerträskets utlopp har också rivits.

Bilderna till vänster visar dammen vid Bänkerträsket före och efter rivning
(Foto från luften).

Bilderna till höger visar dammen vid Bänkerträsket före och efter rivning (Foto uppströms). Återställning utfördes 2007.

Den vänstra bilden visar en rensad sträcka mellan Bänkerträsket och järnvägen. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2007.

Sikån. Återställningsarbeten har under 2007 utförts på sträckan från Radjekroken ner till Kainaselet.

Varjisån. Återställningsarbeten har under 2007 utförts på sträckan nedströms väg E45 och ner till Suorkeholmen.

Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra i Sikån. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2007

Den vänstra bilden visar en rensad sträcka i Varjisån. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2007.

Åtgärder utförda hösten 2006 i Piteälven, Lillpiteälven, Sikån och Varjisån.

Piteälv- huvudfåran. Återställningsarbeten har under 2006 utförts på 3 områden i Piteälven; Nedströms Ljusselforsen, Krokugforsen – Båtselet och uppströms Storforsen.

Lillpiteälven. Återställningsarbeten har under 2006 utförts på sträckan från utloppet ur Häbbersträsket till Keupåns mynning i Lillpiteälven.

Den vänstra bilden visar ett forsavsnitt vid Brudforsen. Ledarmen byggdes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2006

Den vänstra bilden visar en rensad sträcka mellan Pelloträsket och Klockarselet. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2006

Sikån. Återställningsarbeten har under 2006 utförts på sträckan från Kainaselet till Sikåns sammanflöde med Varjisån.

Varjisån. Återställningsarbeten har under 2006 utförts på sträckan vid Suorkeholmen.

Den vänstra bilden visar en rensad sträcka mellan Kainaselet och väg E45. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2006.

Den vänstra bilden visar en rensad sträcka som delvis restaurerats vid ett tidigare tillfälle. Den högra bilden visar samma sträcka efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2006.

Åtgärder utförda under hösten 2005 i Piteälven, Tjartsebäcken, Ljusträskbäcken och Varjisån.
Inventering av flottledsbyggnationer är utförd i Lillpiteälven.

Piteälv- huvudfåran
Återställningsarbeten har under 2005 utförts på 3 områden i Piteälven; Nedströms Björnideforsen, Båtsel och Törnforsen – Räkneforsen.
I Piteälven har ca. 8km. åtgärdats. Ett antal större sidogrenar har öppnats upp som tidigare varit helt torrlagda. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. september 2005

Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra vid Törnforsen i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2005.

Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra uppströms Lidvista i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2005.

Iordningställande av lekbottnar
I projektet ingår iordningställande av ett stort antal lekbottnar. Under 2005 har detta arbete pågått i Varjisån, Ljusträskbäcken och Tjartsebäcken.

På den övre vänstra bilden ses ett område som lämpar sig för iordningställande av lekbottnar. Arbetet inleds med att luckra upp bottenmaterialet (övre högra bilden).
Lekgrus transporteras till området (nedre vänstra bilden) om det inte finns i tillräcklig omfattning. Lekgruset läggs ut i vattendraget (nedre högra bilden).

Färdiga lekbottnar i väntan på lekande fisk

Bilder från 2004

Piteälv- huvudfåran
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på 7 områden i Piteälven; Inlopppet till Jäknajaure, utlopp ur Buoktjaure, utlopp ur övre Trollsel, Hundforsen, Ljusselforsen – Båtsel, Granholmen – Räkneforsen och området mellan Holmsel och Storforsen.
I Piteälven har ca. 21 km. åtgärdats. Ett stort antal större sidogrenar har öppnats upp som tidigare varit helt torrlagda. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. september 2004.

Suobdekälven
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på en sträcka av ca. 5 km i Suobdekälven. Arbetet pågick under 3 veckor i augusti och september 2004.

Den vänstra bilden visar en avstängd sidofåra vid Hökselet i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2004.

Den vänstra bilden visar en flottledsrensad sträcka i Suobdekälven. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004.

Tjartsebäcken
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på en sträcka av 8,5 km i Tjartsebäcken.
Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. september 2004

Ljusträckbäcken
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på en sträcka av ca. 3,5 km i Ljusträskbäcken. Arbetet pågick under 2 veckor i september 2004.

Den vänstra bilden visar en flottledsrensad sträcka Tjartsebäcken. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004.

Den vänstra bilden visar en flottledsrensad och kanaliserad sträcka i Ljusträsk-bäcken. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004

Varjisån
Återställningsarbeten har under 2004 utförts på en sträcka av ca. 8 km i Varjisån. Arbetet pågick under 3 veckor i augusti och september 2004.

Den vänstra bilden visar en flottledsrensad och kanaliserad sträcka i Varjisån. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställningen utfördes 2004

Bilder från 2003

Piteälv- huvudfåran
Återställningsarbeten har under 2003 utförts på 6 områden i Piteälven; Mårsomjaure-Forsnäs, In- och utlopp Buoktjaure, Trollforsen-Björnideforsen, Lidvista-Granholmen och området uppströms Gransel.
I Piteälven har ca. 26 km. åtgärdats. Ett stort antal större sidogrenar har öppnats upp som tidigare varit helt torrlagda. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. oktober 2003

Den vänstra bilden visar ett schaktat forsavsnitt vid utloppet ur Mårsomjaure i Piteälven. Schaktningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2003

Den vänstra bilden visar en avstängd torrlagd sidogren vid Nedre Trollsel, Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken (1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Genom att öppna upp avstängningen återfylldes den torrlagda fåran med vatten. Återställningen utfördes 2003.

Den vänstra bilden visar ett forsavsnitt vid Björnideforsen. Ledarmen byggdes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2003.

Borgforsälven
Återställningsarbeten har under 2003 utförts på sträckan Teuger – mynningen i Pite älv vid Borgfors. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. oktober 2003. Den vänstra bilden visar en flottledsrensad sträcka i Borgforsälven. Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning.

Bilder från 1999-2002 Piteälv- huvudfåran

Den vänstra bilden visar ett avstängt område vid Lidvista i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2001av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå. Båda korten är fotograferade uppströms.

Den vänstra bilden visar ett avstängt sidoflöde vid Lidvista i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2001av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå. Båda korten är fotograferade uppströms.

Den vänstra bilden visar ett avstängt område vid Benbryteforsen i Piteälven. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 2001av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå. Båda korten är fotograferade uppströms.

Varjisån- Piteälvens vattensystem
Återställningsarbeten har utförts i Varjisån från landvägsbron vid Inlandsvägen mellan Kåbdalis och Moskosel ned till Granselet. På denna sträcka har ca. 10 km av ån åtgärdats. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. oktober 1999.
Under hösten 2002 har återställningsarbeten utförts i området från Varjisträskets utlopp ned till inlandsvägen.

Den vänstra bilden visar en sträcka av Varjisån där den ena fåran varit avstängd med hjälp av timrade stenkistor. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Genom att öppna upp avstängningen återfylldes den torrlagda fåran med vatten. Återställningen utfördes 2002 av Miljöåterställningsprojektet ”Pite- Vindelälven”.

Den vänstra bilden visar en sträcka av Varjisån där den ena fåran varit avstängd med hjälp av en uppschaktad ledarm. Avstängningen utfördes under flottningsepoken(1930-50 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Genom att öppna upp avstängningen återfylldes den torrlagda fåran med vatten. Återställningen utfördes 2002 av Miljöåterställningsprojektet ”Pite- Vindelälven”.

Abmorälven- Piteälvens vattensystem
Återställningsarbeten har utförts i Abmorälven nedströms Malmesjaure. Av sträckan mellan Moskoselet och Pite älv, ca. 9 km., har halva sträckan åtgärdats. Arbetet pågick under 2 månader, fr.o.m. augusti t.o.m. oktober 1999.
Under hösten 2002 har återställningsarbeten utförts i området från Hällforsen till utloppet i Pite älven.

Bilderna visar maskin i arbete, hösten 2002, med att lägga ut uppschaktad sten i Abmorälven. Schaktningarna utfördes under flottningsepoken (1950-60 talet).

Den vänstra bilden visar ett schaktat forsavsnitt i Abmorälven. Schaktningen utfördes under flottningsepoken(1950-60 talet). Den högra bilden visar samma ställe efter genomförd återställning. Återställning utfördes 1999 av Fiskeriverket utredningskontoret Luleå. Båda korten är fotograferade uppströms.