070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskeregler i Pite älv med biflöden

Regler för handredskapsfiske efter lax, öring och harr i Pite älv.
Regler som gäller för vattensystemet Pite Älv till Storforsen, Tvärån (Borgforsälven) till Granträskets utlopp, Manjärvälven (Vistån) till Manjärvs utlopp, Stockforsälven till förgreningen Norrgrenen och Västgrenen, Varjisån till Stor-Varjisträskets utlopp, Sikån till Juokeljaures utlopp, Tiellejokk till utloppet Tiellejaure, Vitbäcken till Arpatsbäcken och Lillpiteälven t.o.m. Åträskets utlopp.

Lax
Handredskapsfiske efter lax är förbjudet från den 1 september.
Vid fiske med handredskap får endast en lax per fiskande och dygn fångas och behållas.

Minimimått för lax: 50 cm.
All lax som fångas efter den 31 augusti skall ovillkorligen återutsättas i älven.

Båtfiske efter lax
Handredskapsfiske efter lax från båt med motor är tillåtet. Fiske med utter eller jämförligt redskap är förbjudet. Fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar, är förbjudet.

Öring
Handredskapsfiske efter öring inom Pite älvs vattensystem är förbjudet under tiden 1 september t.o.m 31 december.
En öring per fiskare och dygn med en längd mellan 30 cm och 45 cm får behållas.
Öring under 30 cm och över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.

Båtfiske efter öring
Handredskapsfiske efter öring i Pite älv från båt med motor är tillåtet. Fiske med utter eller jämförligt redskap är förbjudet. Fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar, är förbjudet.

Harr
Handredskapsfiske efter harr är tillåtet under hela året inom Pite älvs vattensystem förutom under perioden 15 april t.o.m 31 maj.
Minimimått för harr: 35 cm

Båtfiske efter harr
Handredskapsfiske efter harr i Pite älv från båt med motor är tillåtet. Fiske med utter eller jämförligt redskap är förbjudet. Fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar, är förbjudet.

OBS!! Lokala fiskerättsägare har rätt att utfärda ytterligare fiskeregler. Se regler för respektive område under ”Kortfiskeområden”.
Kom ihåg att du som fiskande alltid är skyldig att känna till vilka regler som gäller!

Regler som gäller för vattensystemet Pite Älv uppströms Storforsen
Sveaskogs område mellan Inlandsbanan och Storforsen samt del av Abmorälven:
Allt fiske efter lax är förbjudet. All lax som fångas skall, oavsett storlek eller ev. skada ovillkorligen återutsättas i älven.
Med syfte att skydda ungstadierna av laxartade fiskar är fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk och liknande) förbjudet under tiden 1maj till och med 1 november.
På Sveaskogs fiskeområdet i Pite älv är fiske efter harr inte tillåtet under tiden 1 maj till och med 10 juni.
Fiske efter Öring är förbjudet under tiden 1 september till 15 oktober.

Information om Sveaskogs fiskekort finns på Sveaskogs hemsida.

Minimimått för harr är 35 centimeter
Minimimått för öring är 35 centimeter

Du får ta upp högst tre laxartade fiskar per dygn och fiskekort. Med laxartad fisk avses: lax, öring, röding och harr.

För information om fiskeregler på statens vatten ovan odlingsgränsen hänvisas till fiskereglerna på Länsstyrelsens hemsida ”Arjeplogskortet”.