070-302 61 57 info@pitealv.se

Miljöförbättrande åtgärder i Trollforsenområdet.

Iordningställande av lekbottnar efter flottledsrestaurering.

Projektet delfinansierades av:

Pite älv ekonomisk förening (PÄEF) har, efter det att miljöåterställningsarbetet efter flottningsepoken genomförts, fått möjlighet att förvalta fisket inom Trollforsenområdet via avtal med Sveaskog. PÄEF har upprättat en fiskevårdsplan för området, kvoterat fisket för att minska fisketrycket och på det sätt förbättra kvalitén på fisket i området.

Under de år som PÄEF har förvaltat området har det framkommit att det fortfarande saknas goda förutsättningar för fisk att reproducera sig i området. Under de år som flottningen bedrevs så har stora mängder lekgrus spolats ur lek- och uppväxtområden. Detta har medfört att reproduktions-möjligheterna för, i första hand, öring och harr har försämrats avsevärt. PÄEF ser därför det som nödvändigt att kunna komplettera tidigare miljöåterställningsarbeten med att återskapa lek och uppväxtområden för öring och harr så att området kan producera fisk till sin fulla kapacitet.
Öring och harr är de arter som är mest attraktiva då det gäller intresset från besökande sportfiskare i området och är då viktiga arter då det gäller förutsättningarna för att utveckla området som attraktivt besöksmål för sportfisketurister.

Nu har vi, genom ett samarbete med Rewilding Lapland, fått möjlighet att genomföra arbetet med iordningställande av lekbottnar.

Översiktskarta över området.

Inventering
Under augusti 2016 genomfördes arbetet med detaljinventering och elfiskeundersökningar för att kunna identifiera de områden som är lämpliga för att iordningställa lekbottnar.

Genomförda åtgärder.
Under september 2016 påbörjades arbetet med att skapa lekbottnar.

38 st lekbottnar med en sammanlagd yta av
350 m2 har iordningställts.

Nu väntar vi bara på att dessa områden ska användas för lek och att det kommer att produceras fler öringar och harrar under de kommande åren.

Elfiske 2016
Under 2016 fiskades 5 nya elfiskelokaler. Dessa ligger i anslutning till de områden där iordningställande av lekbottnar har genomförts.
De elfiskeundersökningar som genomförts under 2016 visar relativt låga tätheter av öring. På vissa lokaler saknas öringungar helt. Resultaten förstärker behovet av fortsatt arbete med att iordningställa lekbottnar.

Åtgärder 2017
Under 2017 pågick arbete med att iordningställa lekbottnar i enlighet med den detaljerade inventeringen som genomförts under 2016 samt de kompletteringar som gjorts under augusti 2017. Arbetet pågick under en tid av 1 vecka i augusti samt under hela september.

Under 2017 iordningställdes 43 lekbottnar med en sammanlagd yta av 258 m2

Elfiske 2017
De 5 elfiskelokalerna som fiskades 2016 har fiskats under 2017. 2 nya lokaler har lagts in i anslutning till de lekområden i område 006 som iordningställdes under 2017.
Resultaten från de elfisken som genomförts under 2017 liknar resultaten från 2016 med relativt låga tätheter av öring. Område 009 är det område som visade positivt resultat av de lekbottnar som anlagts. Här kunde man se en tydlig ökning av årsungar av öring (0+). Ett tecken på att de anlagda lekbottnarna uppströms elfiskelokalen nyttjats vid lek hösten 2016. Harrlek observerades vid omr 002, 003 och 009.

Åtgärder 2018
Under 2018 fortsatte arbetet med att iordningställa lekbottnar i enlighet med den detaljerade inventeringen som genomförts under 2016 samt de kompletteringar som gjorts under augusti 2017 och 2018. Arbetet har pågick under en tid av 3 veckor i september. Detta arbete har utfördes av samma personal som inventerat området och som arbetade under 2016 och 2017. Tack vare det mycket låga vattenflödet under hösten 2018 kunde arbetet genomföras på ett mycket bra sätt. Många av de områden som var svåra att komma åt under 2017 var nu möjliga att arbeta med.

Under 2018 iordningställdes 19 st nya lekbottnar med en sammanlagd yta av ca. 67 m2. Arbeten har utförts i områden 008, 011, 012 och 013.

Elfiske 2018
De 7 elfiskelokaler som fiskades 2017 har nu fiskats under 2018. Lokalerna har i några fall justerats på grund av det låga vattenflödet men ligger i anslutning till de tidigare lokalerna.
Resultaten från detta års elfiske är relativt svagt med färre öringungar än förväntat i fångsten. Den varma sommaren med mycket lågt vattenflöde och hög vattentemperatur har troligen haft en negativ påverkan på överlevnad av årets reproduktion.

Elfiske 2019
Resultaten från 2019 års elfiske är positiva. Vid de flesta lokaler kan man se ökande antal årsungar av öring. Vi hoppas att denna trend fortsätter och att de lekbottnar som iordningställts nyttjas under de kommande åren.

Elfiske i område 006

Elfiskefångst, öring, stensimpa och harr.

Provtagning, mätning och vägning.

Uppföljning av lokalerna med elfiske kommer att fortsätta under kommande år.