070-302 61 57 info@pitealv.se

Regelverk för fiske avseende sträckan Storforsen – Benbrytebron

Regelverket gäller strömsträckan mellan Storforsens naturreservat och Benbrytebron i väster.

Sträckan förvaltas av Storforsens Sportfiskeklubb i samarbete med Sveaskog AB

Fiskeklubbens ambitioner är att på sikt skapa ett attraktivt fiske efter nämnda strömsträcka. För att nå detta mål måste fisken få förutsättningar för detta.
Vi tror att detta mål kan nås genom att älven successivt återställs efter flottningsepoken, ett väl fungerande regelverk samt fortsatta åtgärder i syfte att höja kvalitén på fisket.
Fiskeklubben kommer också att informera och verka för att laxen och dess smolt inte förväxlas med öring. Detta kommer att garantera att Fiskeriverkets utsättningar av laxavkomma utvecklas på bästa tänkbara sätt.

Det är av största vikt att alla som brukar området förstår vad vi har för avsikter och hjälper oss på alla sätt att nå vårt mål.

Fiskekort
För fiske på sträckan Benbryteforsen – Storforsen i Pite älv gäller innehav av fiskekort för Storforsens SFK:s kortfiskeområde eller Sveaskogs fiskekort ”Fiskenord”.

Måttbegränsning.
Minsta mått för att avliva och behålla harr är 30 cm. Detta för att harren ska ges förutsättningar till lek vilket innebär att ett större antal fiskar tillåts att leka. Vi tror att den naturliga reproduktionen av fisk därför kommer att öka.
Minimimått för öring är 35 centimeter.

Fångstbegränsning.
Vid fiske får sammanlagt tre (3) fiskar, harr och /eller öringar per fiskande dygn, avlivas och behållas.. Efter fylld kvot får så kallad ”catch and release” -fiske fortsätta, dock med reservation att krok med ”hulling” inte får användas och att fisken skall på bästa sätt återges friheten.

Förbud mot mete, bottenmete samt användande av agn
Förbud mot fiske med agn råder under hela året.

Förbudstider
Fiske är förbjudet bland annat under de olika arternas lektider, det vill säga
· Pimpelfiske i området är helt förbjudet
· Fiske efter harr är inte tillåtet under tiden 1maj till 10 juni.
· Fiske efter öring är inte tillåtet under tiden 15 september till 14 oktober
· Fiske efter lax är förbjudet hela året

Sträcka 1
Benbrytebron ner till lilla kraftledningen, ca. 1 km. Fiske från land enbart med flugfiskespö, ej fluga med kastboll eller liknande.

Sträcka 2
Lilla kraftledningen till Morankojan. Fiske från land med spinn och fluga.

Sträcka 3
Morankojan till Räkneforsens början. Totalfredad för reproduktion.

Sträcka 4
Räkneforsens början till västra spetsen på holmen i Nedre Åkerselet. Land- och båtfiske med spinn och fluga.

Sträcka 5
Västra spetsen på holmen i Nedre Åkerselet till 500 m väster holmen uppströms Gransel. Fiske från land med spinn och fluga.

Sträcka 6
500 m väster holmen uppströms Gransel till Brudforsens början. Fiskeförbud. Enskilt vatten.

Sträcka 7
Brudforsens början till Storforsens naturreservat. Fiske från land med spinn och fluga. 

Regelverk för fiske i Långträsket, Abborr-, Lill-, Grund-, Mitti- och Svarttjärn samt Lillbergsträsk, Stor- och Svarttjärn.

· Storforsens SFK:s kortfiskeområdes fiskekort gäller för fiske i alla Sportfiskeklubbens vatten.
· Fiske från land i Långträsket och intilliggande sjösystem ,se område 1 på kartan, är även tillåtet 
  för innehavare av Sveaskogs fiskekort Arvidsjaur – Älvsbyn. Det är fiskeklubbens regelverk som gäller.
· Minsta mått för behållande av fångst för ädelfiskar är 30 cm.
· Endast ett fiskredskap får samtidigt användas.
· Tillåtna fiskredskap är: Metspö, Kastspö, Flugspö, Pimpelspö.
· I de fall flugor används får max tre användas samtidigt.
· Högst två (2) ädelfiskar får fråntagas klubbens vatten per person och dygn eller fisketillfälle.
· Fångstrapportering sker i uppsatta böcker.
· Dessutom gäller för Långträsket att båtfiske får ske av medlem i Sportfiskeklubben som löst  
  båtfiskekort.
· Båtfiske får endast ske under dygnets ljusa tid mellan den 15 maj till och med den 31 augusti.
· Båten får ej kvarlämnas vid sjön. Använd nedfartsvägen belägen vid sjöns västra del.
· Båtmotor får inte användas på sjön, varken vid fiske eller annan förflyttning med båten. Klubbens 
  bevakare undantaget vid tjänsteutövning.
· Gäst som önskar båtfiska måste dessutom lösa båtfiskekort och åtföljas av medlem som innehar 
  båtfiskekort.
· Om familj löst båtfiskekort betraktas det som om alla i familjen innehar båtfiskekort.

Fiskekortspriser:
Seniorer 21 år och äldre, 100 kr/dygn.
Juniorer 5 – 20 år, 50 kr/ dygn.
Barn under 5 år, gratis.

Fiskekortsförsäljare:
Fiskekort på papper har upphört.

Vill du köpa ditt fiskekort på nätet.
Klicka på bilden ovan.
Från och med 2023 säljs fiskekorten via Laxportalen.se.

(Fiskekort.se har avvecklats.)