070-302 61 57 info@pitealv.se

Fiskevård

Traditionellt har fiskevård till största delen bestått av fiskodling och fiskutsättningar.
Tiderna förändras och dagens moderna fiskevårdsarbetet bygger i huvudsak på åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande och vård av fiskbestånd på naturens villkor.
En viktig del i detta arbete är att säkerställa vandrings- och lekmöjligheter för de olika arterna. Efter fortplantningen måste fiskungarna få tid att växa till sig. Detta fordrar en naturlig miljö samt anpassade regler för fisket.

Om kvalitén på fisket skall hållas på en hög nivå måste också regler för uttaget anpassas till fiskproduktionen. För att Pite älv och dess biflöden skall kunna erbjuda ett fiske av ännu högre kvalitet än idag pågår en rad olika fiskevårdsinsatser efter älvdalen. Pite älv har, som de flesta vattendrag i Sverige, utsatts för en betydande mänsklig påverkan under årens lopp genom bl.a. flottning, vattenkraftsutbyggnad och skogsbruk.

I dagsläget är flottningsepoken avslutad men en stor del av de förändringar som genomfördes under denna tid finns kvar. Som exempel kan nämnas stenkistor för styrning av vattnet och stängning av sidofåror.

En del områden har också rensats från större sten för att inte utgöra hinder för timret. Dessa åtgärder har inneburit minskade lek- och uppväxtområden för strömlevande arter som lax, öring och harr. Miljöåterställningsarbeten efter flottningsepoken påbörjades 1999 i Pite älv med biflöden.
Underhåll och förbättring av fiskvägen vid Sikfors kraftstation pågår kontinuerligt.

Statistik på uppvandrande lax och havsöring finns här:
Fiskvägen i Sikfors

Bilden ovan visar exempel på flottledsbyggnationer i Pite älv vid Björnideforsen.

Samma område som bilden till vänster. Notera att den långa ”styrarm” som syns på den vänstra bilden är riven i samband med det miljöåterställningsarbete som pågår. Materialet som ingick i ”ledarmen”, i form av sten och block har återförts till älven.

Vi samarbetar med övriga vildlaxälvar i Sverige via den ideella föreningen ”Östersjölaxälvar i samverkan”. www.ostersjolaxalvar.se/